Ultimate magazine theme for WordPress.

Bản tường trình tai nạn giao thông

0

Bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào đó. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, nhân chứng vụ tai nạn là những yếu tố quan trọng không thể nào thiếu được trong một văn bản ghi lại một vụ tai nạn giao thông, đồng thời biên bản ghi lại phải đúng sự thật và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản tường trình tai nạn giao thông mới nhất hiện nay.

  • Mẫu Biên bản điều tra tai nạn lao động
  • Bản tường trình diễn biến sự việc
  • Cách viết bản tường trình sự việc

1. Bản tường trình tai nạn giao thông số 1

Bản tường trình tai nạn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

Hôm nay, vào lúc … giờ … ngày … tháng … năm … , tại địa chỉ……………………………….

Chúng tôi gồm có:

1. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

2. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

3. Ông/bà:………………………………. Chức vụ:………………………………………………

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn giao thông:

Của ông/bà ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi xảy ra tai nạn:………………………………………………………………………………………..

  Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (Áp dụng cho tập thể)

Ngày xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………..

Diễn biến vụ tai nạn (nêu sơ bộ):

………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Hậu quả:

………………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

  1. Ông/bà:………………………………………………………………………………………
  2. Ông/bà:…………………………………………………………………………………………
  3. Ông/bà:…………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin được kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin.

Biên bản tường trình được lập xong vào lúc: … giờ …, ngày … tháng … năm… tại………..

XÁC NHẬN

(Chữ dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

NGƯỜI LẬP ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

2. Bản tường trình tai nạn giao thông số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

BIÊN BẢN/BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..
Tại: ……………………………………
Chúng tôi gồm có:
1. ……………………………… Chức vụ: ……………………..
2. ………………………………. Chức vụ: …………………….
3. ……………………………… Chức vụ: ……………………..
Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:
Của: ………………………………….
Địa chỉ thường trú …………………………………..
Ngày, giờ xảy ra tai nạn ………………………………….
Nơi xảy ra tai nạn ……………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): …………………………….

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết): …………………………

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Hậu quả: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):
1. Người thứ 1 ………………………………………….
2. Người thứ 2 ………………………………………….

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:….giờ…, ngày…..tháng….năm….tại
…………………………………………………………………………………………………….

  Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

3. Lưu ý khi viết bản tường trình tai nạn

– Người viết bản trường trình phải khai báo toàn bộ sự việc một cách trung thực, rõ ràng, chính xác tránh gây nhầm lẫn cho người đọc.

– Những tình tiết của vụ tai nạn phải được trình bày theo thứ tự cụ thể, nhất định.

– Văn phong được sử dụng trong bản tường trình phải rõ ràng, chính chuyên tập trung vào trình bày sự việc tránh dùng những từ nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu hay dùng những từ cảm thán để miêu tả về cảm xúc cá nhân.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận tải trong mục Biểu mẫu.

Leave a comment