Ultimate magazine theme for WordPress.

Báo cáo thành tích lao động tiên tiến

0

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc và cống hiến. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn
  • Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS
  • Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

1. Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến là văn bản được cấp dưới soạn thảo để gửi cấp trên nhằm báo cáo những thành tích đã đạt được trong thời gian làm việc tại một đơn vị nào đó.

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến cũng có thể được hiểu là một mẫu được cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể lập ra để các các bộ, công chức, người lao động,… báo cáo thành tích, cống hiến của mình đạt được trong thời gian lao động.

Báo cáo thành tích thường được các cán bộ, công chức, viên chức, trong tổ chức,… để có thể nhận được bằng khen, huân huy chương, khen thưởng do các cơ quan, tổ chức đặt ra từ trước.

Báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường sẽ được sử dụng định kỳ khi kết thúc một năm làm việc.

2. Nội dung báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân lao động tiên tiến thường được các cơ quan tổ chức quy định, thông thường sẽ bao gồm những nội dung sau:

– Thông tin cá nhân được xét thưởng lao động tiên tiến.

– Nhiệm vụ, công việc được giao của cá nhân trong cơ quan, tổ chức.

– Thành tích đạt được của cá nhân.

– Đóng góp của cá nhân.

– Sáng kiến, phát minh của cá nhân.

– Đã được khen thưởng hình thức gì.

– Đề nghị khen thưởng.

3. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 1

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ……tháng ……năm …….

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN”

I. Sơ lược lý lịch:

– Họ và tên: ……………………

– Bí danh: ……………………….

– Ngày, tháng, năm sinh:……………….

– Quê quán: …………………………………….

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm Toán

II. Thành tích đã đạt được:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

Trong năm học ……………..tôi được nhà trường giao nhiệm vụ như sau:

  Mẫu 09/TXNK: Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

+ Phụ trách phòng thiết bị, thư viện

+ Don dẹp một vài khu vực

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

3. Thành tích đạt được của cá nhân:

3.1. Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:

* Trong năm học ……………… với các nhiệm vụ được giao tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao: Để có được những kết quả đáng kể trên của đơn vị trong đó có sự đóng góp của cá nhân tôi, bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của bản thân tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên

3.2. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:

– Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Nêu cao tinh thần tự giác, dân chủ, ý thức phê và tự phê. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước.

– Chấp hành đầy đủ các chính sách ở địa phương, địa bàn nơi cư trú; thực hiện tốt chủ trương xây dựng đường phố và gia đình văn hoá, đồng thời có ý thức vận động mọi người cùng thực hiện; hàng năm gia đình đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

3.3. Công tác tự học tự rèn, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, CMNV:

– Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đúng với quy định. Tích cực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân.

– Dự giờ đồng nghiệp theo quy định, tham gia các đợt hội giảng cấp tổ và trường đạt kết quả cao. Sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ.

– Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo tinh thần đổi mới.

– Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

3.4. Những biện pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cá nhân đã được ngành GD&ĐT đánh giá và áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, quản lý. Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng khoa học mới để tăng năng xuất và hiệu quả công tác

3.5. Phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ, tinh thần tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.

– Sống có lí tưởng, có mục đích, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ

– Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu được đồng nghiệp nhân dân và học sinh yêu mến.

– Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.

– Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

3.6. Phẩm chất đạo đức lối sống của cá nhân:

  Mẫu quyết định thưởng Tết dương lịch

a) Tinh thần kỷ luật:

– Các công tác được giao có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không sợ khó khăn gian khổ, tận tuỵ với công việc. Luôn luôn cải tiến phương pháp làm việc để có hiệu quả chất lượng trong công tác.

– Thực hiện nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của nhà trường và của ngành, các đoàn thể.

b) Tinh thần phối hợp trong công tác:

– Có sự bàn bạc thống nhất và thực hiện nghiêm, nhất quán các quyết định đã thống nhất trong các hoạt động của tổ chuyên môn, của các đoàn thể và của nhà trường. Có tinh thần sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong công tác cũng như trong gia đình, động viên nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

– Việc phối hợp với các bộ phận hoạt động, các tổ chuyên môn, các cá nhân trong công tác đảm bảo nguyên tắc chung.

– Thường xuyên chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao.

c) Tính trung thực trong công tác:

– Trong công việc: luôn trung thực thẳng thắn, khoa học; trong cuộc sống: luôn giữ quan hệ lành mạnh, đoàn kết được mọi người tin tưởng và tín nhiệm cao.

– Công tác thi cử làm nghiêm túc, đúng quy chế; tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong giáo dục.

d) Lối sống đạo đức:

Trong gia đình, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy con tốt, vợ chồng hạnh phúc; quan hệ với hàng xóm chan hoà, thân thiện; trong cơ quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất.

đ) Tinh thần thái độ phục vụ học sinh, phụ huynh và các đối tượng khác:

Tận tình, chu đáo, thẳng thắn, không lợi dụng, không gây khó khăn, sách nhiễu phiền hà.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

4. Báo cáo thành tích lao động tiên tiến số 2

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…..tháng….năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị tặng danh hiêụ: Lao động Tiên tiến

Năm học……….

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên:…………………..

Sinh ngày:…………………..

Quê quán:…………………..

Trú quán:……………………

Đơn vị công tác:…………………………….

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………

II – THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

– Năm học …………… vì kiêm nhiệm công tác công đoàn nên được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí khối 4-5 và Tăng cường Toán khối 4-5.

3. Thành tích đạt được của cá nhân trong năm học…………..

Là một chủ tịch công đoàn, một giáo viên đứng lớp tôi luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra. Luôn có ý thức học hỏi và tự rèn luyện trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.

  Báo cáo tháng hành động vì trẻ em 2021

Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 5 – 6:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 7 – 8:

Điểm: 9 – 10:

Điểm: 9 – 10:

– Cuối năm: 58/58 học sinh đều hoàn thành chương trình môn học.

3. Sáng kiến kinh nghiệm:

– Năm học ……………, tham gia đề tài SKKN: Những biện pháp để xây dựng lớp tự quản – Đạt loại C, quyết định công nhận số…………….

– Năm học ……………, tham gia SKKN: Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng bài giảng điện tử – Đạt loại C.

4. Tư tưởng chính trị:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Trong năm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.

Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số quyết định, ngày, tháng, năm; cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu báo cáo thành tích lao động tiên tiến thực tế

Báo cáo thành tích lao động tiên tiến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment