Ultimate magazine theme for WordPress.

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

0

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 được hayhd.vn VN sưu tầm và đăng tải, là biểu mẫu giáo dục được các nhà trường lập ra nhằm tổng kết lại chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh trong suốt một năm học.

1. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục số 1

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC…………

Họ và tên giáo viên:………………………..

Dạy lớp:…………… Năm vào ngành:………………

Nhiệm vụ được giao:………………………….

Họ và tên giáo viên nhận bàn giao:…………………………

*NỘI DUNG BÀN GIAO

I- TÌNH HÌNH HỌC SINH

Sĩ số:…………..Nam:…………Nữ……….

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1) Đánh giá định kì về học tập

MÔN SĨ SỐ TỪ 5 ĐIỂM ĐẾN 10 ĐIỂM DƯỚI 5 ĐIỂM
(CHƯA HOÀN THÀNH)
HOÀN THÀNH TỐT HOÀN THÀNH
SL % SL % SL %
TIẾNG VIỆT
TOÁN
ANH VĂN
TIN HỌC
THỂ DỤC
MỸ THUẬT
ÂM NHẠC
THỦ CÔNG
ĐẠO ĐỨC
TNXH

2) Đánh giá định kì về năng lực

Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….%
3) Đánh giá định kì về phẩm chất
Tốt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Đạt: …………….. Tỉ lệ:……….%
Cần cố gắng: ………. Tỉ lệ:……….%

4) Nội dung khác

– Số học sinh học Hòa nhập: ………..

– Quá trình học tập từng môn học (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)………….

– Mức độ hình thành và phát triển năng lực (Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)…………..

– Quan hệ giao tiếp với bạn bè và người xung quanh lực ( Nêu những điểm nổi bật và còn hạn chế)……………….

  Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

III- KẾT LUẬN

Học sinh phổ thông

– Hoàn thành chương trình lớp …..; Được lên lớp…..: ………. Tỉ lệ:………..%

– Lên lớp thẳng:…………….

– Kiểm tra lại:………

– Khen thưởng

  • Xuất sắc: …………..
  • Tiến bộ: …………..

IV- ĐỀ NGHỊ (nếu có):

Biên bản kết thúc lúc ………..ngày………tháng………năm 2018

Giáo viên bàn giao

Giao viên nhận bàn giao

2. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục số 2

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC ………

* Thời gian: …………… giờ ……………phút, ngày ……………tháng ……………năm…………

* Địa điểm: Tại văn phòng trường ………………..

* Thành phần tham dự :

Đại diện nhà trường có :

+ Đ/c ……….. – Phó Hiệu trưởng

+ Đ/c ……………. – CTCĐ trường

+ Đ/c………………..– TPT đội

– Đại diện tổ chuyên môn có:

+ Đ/c:……………………………………………………………………………………………………………………….

– Hai giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên cùng dạy trong lớp.

1. Đ/c………………………………………………………- GVCN lớp … năm học ………….

2. Đ/c…………………………………………………………………………………….- GV nhận lớp năm học …

3. Đ/c……………………………………………………………………………………. – GV dạy Môn Âm nhạc

4. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy môn Thể dục

5. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Mĩ thuật

6. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Tiếng Anh

7. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Tin học

8. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy buổi 2

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao kết quả giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên theo hướng dẫn tại điều 15 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDDT, ngày 22/9/2016.

Hôm nay Ban Giám hiệu tiến hành họp giáo viên để xét học sinh hoàn thành chương lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức bàn giao kết quả giáo dục lớp ……… năm học …………. lên lớp ………năm học ………….

* Nội dung bàn giao cụ thể như sau:

  Mẫu thư mời hợp tác

1. Bàn giao số lượng học sinh

Tổng số HS : …………… em.

+ Nữ : ……………em.

+ Nam: ……………em

+ Dân tộc: ………………..em (Nữ dân tộc: ………………………..)

+ Khuyết tật: ………………..em (tật gì? ………………).

+ Hộ nghèo: ……………..em

+ Cận nghèo: ………………………..

+ H/c éo le: ……………em

2. Bàn giao chất lượng giáo dục

+ Chất lượng bài kiểm tra cuối năm

Môn học

Điểm 9 – 10

Điểm 7 – 8

Điểm 5 -6

Điểm dưới 5

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Sử – Địa

Tin học

Tiếng Anh

+ Chất lượng các môn học

Môn học

HTT

HT

CHT

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

Tiếng Việt

Toán

THXH

(Khoa học)

Sử – Địa

Tin học

Tiếng Anh

Đạo đức

Kĩ thuật (Thủ công)

Thể dục

Âm nhạc

Mĩ thuật

+ Chất lượng về sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất.

Tổng số HS

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

– Hoàn thành chương trình lớp học: ……………………..em = …………… %

– Chưa hoàn thành chương trình lớp học cần bồi dưỡng trong hè: …………… em = …………… %

– Số học sinh được khen: ……..………… em = ……………%

Trong đó:

+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: …………………………em.

+ Học sinh có thành tích đột xuất: ……………………………………………em.

* Cụ thể:

STT

Họ và tên

Nội dung khen

Ghi chú

Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ………, năm học ………….được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng giáo dục cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học ……….và đã được sự thống nhất giữa giữa các bên: BGH nhà trường, giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp, GV cùng dạy, Tổ chuyên môn, Công đoàn, Đội.

Biên bản kết thúc vào lúc …………… giờ…………… phút, cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 bản: GV nhận lớp giữ 1 bản; GV bàn giao lớp giữ 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản.

  Đơn xin nghỉ học 2021

………….., ngày …………… tháng …………… năm ……

Đại diện nhà trường

(Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện tổ chuyên môn

(Kí, ghi rõ họ và tên)

3. Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục số 2

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục

PHÒNG GD&ĐT ……………….

TRƯỜNG ………………………

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm …….

BIÊN BẢN

Bàn giao chất lượng giáo dục

Thời gian bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày … tháng … năm………

Địa điểm: Phòng truyền thống, trường ………………………………………..

Thành phần tham dự:

  1. Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, chủ tọa
  2. Ông ………………………………….., P. Hiệu trưởng
  3. Bà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí;
  4. Ông ……………………………………, tổng phụ trách đội;
  5. Ông, bà ………………………………..GVCN lớp……………….

Nội dung:

a) Chất lượng hai mặt giáo dục đầu năm học………….

Tổng số học sinh giao đầu năm: ……..HS.

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

b) Chỉ tiêu kết quả hai mặt giáo dục đạt được cuối năm …………

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

Tôi xin cam kết với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc và phấn đấu đạt kết quả đề ra.

Biên bản kết thúc lúc …..giờ…..phút, ngày … tháng 8 năm ……../.

THƯ KÍ

CHỦ TỌA

Hiệu trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường tiểu học
  • Mẫu báo cáo tổng kết năm học của trường tiểu học
  • Báo cáo thành tích cá nhân
Leave a comment