Ultimate magazine theme for WordPress.

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

0

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng (mẫu số 2) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp và mẫu ban hành kèm theo Thông tư 07/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.

  • Mẫu quyết định khen thưởng
  • Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng

1. Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định nghĩa này được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

– Về thi đua:

+ Tự nguyện, tự giác và công khai.

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

– Về khen thưởng:

+ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

+ Bảo đảm thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

+ Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Danh hiệu thi đua được pháp luật quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với tập thể và với hộ gia đình. Trong đó, mỗi loại danh hiệu thi đua sẽ có những tên danh hiệu nhất định và tiêu chuẩn đạt được. Ví dụ:

  Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên – Phụ lục I-2

– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu này được xét cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong những cá nhân có 02 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

– Về danh hiệu thi đua tập thể có danh hiệu “cờ thi đua của Chính phủ” sẽ được xét tặng cho những tập thể đạt được các tiêu chuẩn: (1) có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong năm và là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

– Về danh hiệu với hộ gia đình có danh hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng cho những hộ gia đình đáp ứng được các tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào địa phương; (2) gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ nhưng người trong cộng đồng; (3) lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập có hiệu quả.

Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa với những tiêu chuẩn khác nhau, quý vị cần tìm hiểu sâu hơn có thể tham khảo tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và một số văn bản có liên quan khác.

2. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Về việc xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc năm ….

  Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Thời gian: …… giờ…. phút, ngày……… tháng…….. năm……

Địa điểm:…………………………..

Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………….(tên đơn vị)……….. tiến hành họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan đơn vị)………. Xét tặng danh hiệu………… và khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

Thư ký cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng có ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm các đồng chí:

1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng

2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên

4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Diễn biến phiên họp:

– Đồng chí………….. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của phiên họp, thống nhất chủ trương, quy trình làm việc và các đơn vị có liên quan.

– Đồng chí ………….. báo cáo kết quả thẩm định thành tích xét tặng danh hiệu và đề xuất các hình thức khen thưởng tương ứng.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và đồng chí…………… quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cùng các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Kết quả như sau:

STT Tên cá nhân, tập thể có thành tích Danh hiệu Hình thức khen thưởng

Phiên họp kết thúc vào hồi …… giờ …. phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tư 14/2015/TT-BTP

MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Về việc xét, đề nghị khen thưởng ……( 1)

Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Địa điểm: ………

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ……(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..

Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:

1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;

4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…….;

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment