Ultimate magazine theme for WordPress.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn dịch COVID với cơ sở giáo dục

0

Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ 2020 Tp HCM

Quyết định 1371/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục

Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định 1371/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Bộ tiêu chí tối đa 10 điểm là mức an toàn nhất bao gồm:

Thứ nhất, tiêu chí thành phần 1 (TP1) về số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, trường mầm non dưới 100 người (10 điểm), từ 500 người trở lên (0 điểm); nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục dưới 20 người (10 điểm), từ 70 người trở lên (0 điểm).

Thứ hai, tiêu chí thành phần 2 (TP2) về mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc. Trong đó, từ 2 m2 trở lên/người (10 điểm), dưới 2 m2/người (0 điểm).

Thứ ba, tiêu chí thành phần 3 (TP3) về khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc. Trong đó, từ 2 m trở lên (10 điểm), dưới 1,5 m (0 điểm).

Thứ tư, tiêu chí thành phần 4 (TP 4) về trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người…

  Biểu mẫu Nghị định 124 2020 về khiếu nại

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

BỘ TIÊU CHÍ

Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

________________

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm – An toàn cao nhất):

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1):Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non:

1.1. Trường mầm non:

– Dưới 100 người:

10 điểm;

– Từ 100 đến dưới 200 người:

08 điểm;

– Từ 200 đến dưới 300 người:

05 điểm;

– Từ 300 đến dưới 500 người:

03 điểm;

– Từ 500 người trở lên:

00 điểm.

1.2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

– Dưới 20 người:

10 điểm;

– Từ 20 đến dưới 30 người:

08 điểm;

– Từ 30 đến dưới 50 người:

05 điểm;

– Từ 50 đến dưới 70 người:

03 điểm;

– Từ 70 người trở lên:

00 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Mật độ trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc:

– Từ 2 m2 trở lên/1 người:

10 điểm;

– Dưới 2 m2/1 người:

00 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3):Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc:

– Từ 2 m trở lên:

10 điểm;

– Từ 1,5 m đến dưới 2 m:

07 điểm;

– Dưới 1,5 m:

00 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4):Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt cho mỗi người:

  Mức thuế trước bạ xe máy mới nhất 2021

– 01 vòi rửa tay có xà phòng/10 người và mỗi phòng sinh hoạt, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn và mỗi người có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt: 10 điểm;

– Không đủ 01 vòi rửa tay có xà phòng/10 người hoặc có phòng sinh hoạt hay phòng làm việc không đủ nước rửa tay sát khuẩn hoặc có người không có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt: 00 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường:

– Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang: 10 điểm;

– Có giáo viên, cán bộ, nhân viên không đeo khẩu trang: 00 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6):Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt:

– Tất cả trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt: 10 điểm;

– Có trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên không được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt: 00 điểm.

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Trẻ em đi học bằng xe đưa rước:

– Không tổ chức xe đưa rước trẻ em: 10 điểm;

– Có tổ chức xe đưa rước trẻ em và đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 05 điểm;

– Có tổ chức xe đưa rước trẻ em và không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 00 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8):Tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú:

– Không tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú: 10 điểm;

– Có tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú và đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 05 điểm;

  Thủ tục đóng lại số khung, số máy xe mô tô, xe gắn máy

– Có tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú và không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 00 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Phòng cách ly:

– Có phòng cách ly đúng quy định: 10 điểm;

– Không có phòng cách ly đúng quy định: 00 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động sau 16 giờ 30 phút:

– Không có hoạt động sau 16 giờ 30 phút: 10 điểm;

– Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 05 điểm;

– Có hoạt động sau 16 giờ 30 phút và không đảm bảo phòng, chống dịch đúng quy định: 00 điểm.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non là TCAT:

TCAT = (TP1 + TP2 + …. + TP10)/100.

2. Nếu TCAT bằng:

– Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ);

– Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an toàn cao (Được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

– Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình (Có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm);

– Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp (Phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ);

– Dưới 30%: Mức độ an toàn rất thấp (Không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ)./.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được hayhd.vn VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Leave a comment