Ultimate magazine theme for WordPress.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 – 2016

0

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Đề thi Olympic Tiếng Anh (IOE) lớp 5 vòng 3 năm học 2015 – 2016 có đáp án kèm. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và ôn tập để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của kỳ thi Olympic Tiếng Anh (IOE). Đề thi Olympic Tiếng Anh (IOE) lớp 5 được hayhd.vn.com.vn chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức chuẩn bị các bài dự thi Olympic Tiếng Anh qua mạng đạt kết quả cao.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 7 quận Ba Đình

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 THCS Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội năm 2014 – 2015

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Exercise 1. Match the words from column A with the pictures from column B

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Example:

1- a

Exercise 2. Fill in the blank

1. P_ZA

2. BE_OW

3. SL_EP

4. AL_AYS

5. NUM_ER

6. KI_CHEN

7. EA_Y

8. H_LP

9. PA_TY

Exercise 3. Choose the best answer

1. He can play football … he can’t dance.

A. but
B. and
C. because
D. Ø

2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

A. music
B. subject
C. Tuesday
D. during

3. How many … are there?

A. books
B. boy
C. pencil
D. girl

4. My house is … .

  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Dương 2021

A. this
B. that
C. big
D. many

5. What’s her name?

A. My name’s Hien.
B. I’m Linda.
C. Her name’s Thanh Hoa.
D. He is Thanh.

Đáp án và hướng dẫn giải

Exercise 1. Match the words from column A with the pictures from column B

1- a

2- c

3- g

4- h

5- e

6- d

7- j

8- i

9- f

10- b

Exercise 2. Fill in the blank

1. z

2. l

3. e

4. w

5. b

6. t

7. s

8. e

9. r

Exercise 3. Choose the best answer

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

Leave a comment