Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu 04.4-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu)

0

Mẫu 04.4-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu) được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu) là gì?

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu) là mẫu dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu. Mẫu gồm các thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, mã số thuế…….

2. Mẫu 04.4-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu)

Mẫu 04.4-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu)

Mẫu số: 04.4-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu)

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu:

2. Mã số thuế đã được cấp:

3. Hợp đồng ủy nhiệm thu

a. Số:

b. Ngày:

c. Tên cơ quan thuế ủy nhiệm thu:

d. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày … đến ngày …

  Mẫu báo cáo thành tích gia đình văn hóa tiêu biểu

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày…/…/…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment