Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

0

Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân là biểu mẫu mới nhất về thuế vừa được hayhd.vn VN cập nhật, đây là biểu mẫu dùng để chứng nhận mã số thuế của một cá nhân được ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu 13- MST: Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế
  • Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung
  • Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN – Mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân theo Thông tư 105

Mẫu 12-MST: Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân

Mẫu số: 12-MST

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…., ngày (date) … tháng … năm …

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ DÀNH CHO CÁ NHÂN

CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION

___________________

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

The Tax Department of Province/City/district hereby would like to Inform your TIN as follows:

Mã số thuế:………………………………………

Tax identification number

Tên người nộp thuế:……………………………………..

  Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022

Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp

Number of identify card/citizen identification/passport date of isue (dd/mm/yy) … place of isue….

Địa chỉ thường trú:……………………………..

Residential address

Địa chỉ hiện tại:……………………………..

Current address

Ngày cấp mã số thuế:……………………………..

Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

2. Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân theo Thông tư 95

Mẫu số: 12- MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)
TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…
—————————–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–
………, ngày (date)…..tháng……năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN
CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION
———————————-

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

The Tax Department of ……………………….Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Tax identification number

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………..

Full name of Taxpayer

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu……….ngày cấp……….nơi cấp………………………

Number of identify card/citizen identification/passport……..date of isue (dd/mm/yy) ……..place of isue……….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………….

Residential address

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………..

  Đơn xin cấp nước sạch

Current address

Ngày cấp mã số thuế: …………………………………………………………………………………

Date of issue

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

LƯU Ý:

  • Giấy chứng nhận này ghi mã số thuế của cá nhân.
  • Ghi chính xác mã số thuế của mình trong tất cả các tờ khai hoặc chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế (nếu trực tiếp nộp thuế).
  • Trường hợp mất Giấy chứng nhận, thay đổi tên hoặc địa chỉ phải báo ngay cho cơ quan thuế nơi hiện đang đăng ký nộp thuế và đang cư trú.
  • Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng quá một mã số thuế sẽ bị xử phạt hành chính.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment