Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu báo cáo việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

0

Mẫu báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin chi bộ báo cáo, nội dung thực hiện… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm
 • Bản cam kết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 • Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4 số 1

ĐẢNG ỦY………….

CHI BỘ……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……… ngày ….tháng …năm …

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Căn cứ công văn số …….ngày ….tháng ….năm ….của Đảng ủy phường ………… về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 06 tháng đầu năm 2018.

Chi bộ Trường THCS Trần Quang Khải thực hiện báo cáo kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với những nội dung sau

I. Những mặt làm được

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII: Chi bộ thực hiện tốt không có những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

1. Về công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)

Chi bộ tạo điều kiện cho 32/32 đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XII) do Đảng ủy Phường ………… tổ chức.

Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại nhà trường với sự có mặt của 127/127 người đạt 100%.

100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau hội nghị học tập, quán triệt. Đa số đều có nhận thức đúng đắn về Nghị quyết.

2. Vận dụng Nghị quyết vào Chi bộ

Sau khi học tập mỗi đảng viên tự soi rọi mình qua Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục.

2.1. Về tư tưởng chính trị

 • Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Tự giác, gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tình hình thời sự trong nước và thế giới; nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng.
 • Có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên quyết, phương pháp đúng đắn trong việc đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; ngăn chặn và xử lý có hiệu quả sự suy thoái tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ở chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt, ở cơ quan, đơn vị nơi công tác và nơi cư trú; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

2.2. Về đạo đức, lối sống, tác phong

 • Thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định47-QĐ/TW.
 • Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, định kỳ có sơ kết, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 07-CTrHĐ/TU ngày 07/3/2016 của Ban Thương vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; đề ra và tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Chấp hành nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ lễ tân, chế độ công tác, chế độ tiếp khách ở địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức rèn luyện và thực hiện nếp sống khiêm tốn, giản dị, không tổ chức ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí tại gia đình cũng như địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác gây phản cảm trong dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết, sinh nhật (tổ chức đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc); nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp mittinh, kỷ niệm, ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, phong, tặng, thăng quân hàm, luân chuyển, thuyên chuyển công tác,… để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.
 • Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận quà dưới mọi hình thức nhằm giúp cho người tặng được thăng tiến, đề bạt, bổ nhiệm, được nhận công trình, dự án; giáo dục gia đình không để người thân (cha, mẹ ruột; vợ hoặc chồng; cha mẹ, mẹ của vợ hoặc chồng; con, anh, chị, em ruột …) lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; nếu phát hiện thì phải kiên quyết xử lý.
 • Sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2.3. Về tự phê bình, phê bình

 • Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo. Nghiên cứu kỹ và có giải pháp tự ngăn ngừa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, gắn với tự đánh giá theo chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để đánh giá đúng về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục; thành khẩn nhận khuyết điểm, thiếu sót (nếu có) trước tổ chức đảng nơi sinh hoạt và cấp ủy trực tiếp quản lý.
 • Phải thực sự công tâm, khách quan trong phê bình đồng chí, đồng nghiệp; phải xem tự phê bình và phê bình là hành động cách mạng, là cử chỉ văn hóa trong Đảng, giúp cho mình và cho người được phê bình thấy được tình cảm, trách nhiệm của tổ chức, đồng chí, đồng nghiệp, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; nếu có khuyết điểm, vi phạm phải xử lý đúng nguyên tắc, quy định, quy trình.
 • Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, phải bảo vệ người dũng cảm phê bình đấu tranh mang tính xây dựng đối với những khuyết điểm, sai lầm của tập thể và cá nhân. Khi thấy khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, phải chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên thấy và hướng dẫn biện pháp sửa chữa, khắc phục hoặc chỉ đạo xử lý, không trông chờ vào cấp trên, tập thể hay phản ánh của dư luận.

2.4. Về quan hệ với nhân dân

 • Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, tận tụy, công tâm, khách quan, chủ động lắng nghe, đối thoại và giải quyết đến nơi, đến chốn, thấu tình đạt lý những lợi ích chính đáng, những vấn đề búc xúc của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, xadân.
 • Trong chương trình, kế hoạch công tác tháng, năm phải có lịch công tác ở cơ sở; ở các đơn vị được phân công phụ trách; thâm nhập, thấu hiểu đời sống nhân dân, lắng nghe, chia sẻ, vận động thuyết phục quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 • Tăng cường, giám sát, lắng nghe dư luận quần chúng; xác minh, kết luận, xử lý kịp thời những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân của cán bộ, viên chức cơ quan, đơn vị phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình xử lý, những hồ sơ hành chính để bổ sung, kiến nghị điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thông tin kịp thời những chủ trương, quy định mới, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân để nhân dân hiểu và thực hiện đúng.
 • Chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc liên quan đến trách nhiệm hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham dự các cuộc họp do cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời; quan tâm nắm tình hình, tham gia tích cực và các hoạt động xây dựng khu phố, tổ dân phố đạt chuẩn đô thị văn minh; tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn.
  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chấp hành điều lệ Đảng

2.5. Về trách nhiệm trong công tác

 • Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.
 • Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong chỉ đạo, điều hành. Tuân thủ quy định, quy trình trong công tác (nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm). Công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản của cơ quan, đơn vị.

2.6. Về ý thức tổ chức kỷ luật

 • Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chấp hành tuyệt đối sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm viêc cơ quan, của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, tổ chức chính trị – xã hội nơi mình tham gia; tích cực tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể, của cấp trên.

2.7. Về đoàn kết nội bộ

 • Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc và quy định về dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có nền nếp việc trao đổi, thảo luận trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo những vấn đề phát sinh, những dư luận liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất biện pháp xử lý, khác phục kịp thời, nhằm bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng giúp đồng chí, đồng nghiệp không ngừng tiến bộ.
 • Công tâm và chân thành, tạo điều kiện phát huy vai trò của đồng chí, đồng nghiệp trong công tác, không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng chí, đồng nghiệp và nhânđân.
 • Phối hợp chặt chẽ với tổ chúc đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

2.8. Về công tác Quy hoạch cán bộ Cấp ủy chi bộ thật sự dân chủ, chặt chẽ và nghiêm minh dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí để chọn cán bộ có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Trong tháng 5 nhà trường thực hiện quy hoạch 02 chức danh Hiệu trưởng và 03 chức danh Phó Hiệu trưởngKịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân đạt thành tích tốt trong các hội thi hoặc các phong trào thi đua. Trong tháng 5/ 2018 đề xuất khen thưởng 01 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 – 2018; 02 đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Môi trường thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.II. Đánh giá chung1. Ưu điểmCấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NVcó lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.2. Hạn chếKhông.III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng trong 6 tháng cuối năm 2018:Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.Tăng cường kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên..Chi ủy chi bộ, thủ trưởng đơn vị phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  Mẫu giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh – Phụ lục VI-10

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết trung ương 4 số 2

ĐẢNG BỘ XÃ ………….

CHI BỘ TRƯỜNG …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
Việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

A. Đặc điểm tình hình:

Chi bộ trường …………….. trực thuộc sự chỉ đạo của Đảng ủy xã ……………….. Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục ……….. trên địa bàn xã …………

Tổng số Đảng viên năm …….. là …..đảng viên.

Trong đó:

Đảng viên chính thức là: …..

Đảng viên dự bị là: ……

Đảng viên Nữ là: …..

Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên:

Đảng viên có trình độ Đại học: ……..

Đảng viên có trình độ CĐ: …..

Đảng viên có trình độ TC: …….

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016: Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1- Thuận lợi:

– Chi bộ được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã …………

– Đội ngũ đoàn kết có tinh thần tự giác cao, ý thức trách nhiệm trong công tác.

– Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ……

– Đội ngũ ổn định, nhiều đảng viên có trình độ chuyên môn vững, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, mạnh dạn sáng tạo trong tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và giáo dục, gương mẫu đi đầu trong mọi việc được giao.

2 – Khó khăn:

– Đa số cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều là nữ còn trẻ về tuổi Đảng, lại bận công việc gia đình, sinh con nên việc tham gia sinh hoạt chi bộ còn khó khăn.

– Một số cán bộ đảng viên tuổi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác, chuyên môn.

– Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số đảng viên còn chung chung, chưa cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu. Số lượng bài viết thu hoạch tuy đảm bảo theo quy định, nhưng chất lượng một số bài thu hoạch chưa cao.

– Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số ít đảng viên chưa thực sự áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống

B. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện:

I. Việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo:

Để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ trường ……….. đã ban hành Kế hoạch số …………. ngày ……………

– Xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Kế hoạch hoạt động năm; Kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng năm của Chi bộ.

– Cụ thể:

+ Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

+ Năm ……..: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

+ Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

+ Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

– Phân công:

+ Đ/c …………………….. – Bí thư chi bộ: xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c …………. – Phó Bí thư: tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của chi bộ, tổ chức cho đảng viên viết và thực hiện kế hoạch cá nhân về Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Đ/c ………………………… – Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn: động viên đảng viên thực hiện kế hoạch cá nhân.

+ Đ/c ……………………………. – Chi ủy viên, tổ trưởng tổ KHTN: động viên, hướng dẫn cống tác thực hiện kế hoạch cá nhân của đảng viên.

+ Đ/c ………………… – Chi ủy viên: tập hợp các tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ.

+ Đảng viên: xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Việc tổ chức triển khai thực hiện.

1. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW (Khóa XII) 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã ……………….. ngày ………………

– Chi bộ tổ chức học tập tại trường ngày ………………..

– Đảng viên xây dựng Kế hoạch học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị xong trước ngày ………

– Chi bộ tổ chức thực hiện từ năm ……..-2020.

2. Công tác tổ chức học tập triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

– Chi bộ cho đảng viên dự lớp Học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy xã …………………. ngày …………………..7. Tới dự có ……… đảng viên chi bộ (100%).

– Chi bộ đã tổ chức cho đảng viên học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày ……………….. với sự có mặt của …………. đảng viên đạt 100%.

– Chi bộ đã tổ chức cho CBGVNV toàn trường học tập nội dung Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại văn phòng nhà trường ngày …………… với sự có mặt của ………… người đạt 100%.

– 100% đảng viên trong chi bộ viết báo cáo thu hoạch, sau hội nghị học tập, quán triệt.

Toàn thể đảng viên và CBGVNV vững vàng về tư tưởng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3-Việc xác định thực hiện các khâu đột phá trong Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sau khi tổ được học tập, tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy chi bộ đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị mình:

Trước hết, cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mức độ nguy hiểm của nó đối với sự tồn vong của Đảng, chế độ. Bởi vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng.

Hai là, phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Làm cho đảng viên quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường “sức đề kháng” tránh gây mất đoàn kết nội bộ Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên

Bốn là, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của cơ quan giáo dục trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước mắt, cần tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh cụ thể:

+ Đối với cán bộ quản lí: Luôn gương mẫu trong công việc, tích cực học tập, chỉ đạo công việc khoa học, sáng tạo và hiệu quả. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hết lòng phục vụ nhân dân và tất cả vì học sinh thân yêu. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về Quy chế chuyên môn.

+ Đối với giáo viên: Luôn nhận thức được vị trí, vai trò của bản thân. Có tư tưởng vững vàng, lối sống giản dị, mẫu mực. Tích cực học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chất lượng văn hóa cho học sinh.

4– Việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với các đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; có chương trình hành động cụ thể; Kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân và gắn với đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

– Chi bộ tổ chức thực hiện theo chương trình toàn khóa đến hết năm 2020.

III. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

– Cấp ủy, Chi bộ, Lãnh đạo nhà trường luôn giữ được tính đoàn kết, thống nhất. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Kết luận các cuộc họp đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Chi bộ. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cán bộ, GV-NV có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, an tâm công tác, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Chi bộ, nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cấp ủy chủ động, tích cực lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

2. Hạn chế:

– Do đặc thù là chi bộ trường học nên thời gian chủ yếu là công tác giảng dạy chuyên môn nên thời gian dành cho các buổi học tập Nghị quyết, chỉ thị còn hạn chế.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05:

1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

1.1 Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho đảng viên, giáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

1.2 Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

1.3 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

1.4 Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy.

1.5 Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ.

1.6 Tăng cường quản lý việc thực hiện Quy chế chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.7 Tăng cường kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên. Tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại những vấn đề còn có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.8 Chi uỷ, BGH phải xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

1.9 Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình hành động của tập thể và cá nhân; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; hiệu quả đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2- Về cơ chế, chính sách

– Thúc đẩy đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch: Kế hoạch phải được xây dựng cụ thể, đầy đủ các cấp độ (năm, tháng, tuần, ngày..) và phải dựa trên những căn cứ lý luận, thực tiễn khoa học, khả thi; các cấp quản lý trong nhà trường phải thực hiện tốt chức năng quản lý việc thực hiện kế hoạch của giáo viên, nhân viên.

– Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đúng năng lực học sinh.

– Chăm lo xây dựng thương hiệu của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, chất lượng sản phẩm học sinh qua đào tạo tại nhà trường, xây dựng nhà trường thật sự có uy tín về chất lượng giáo dục; là một trong những trường chuẩn trọng điểm của địa phương.

– Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo nâng chuẩn, xem quy hoạch là khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của chi bộ cơ quan. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment