Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề

0

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về báo cáo chuyên đề của thầy cô giáo trong trường. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm tổ chức báo cáo chuyên đề, thành phần tham gia, nội dung báo cáo chuyên đề, kế hoạch thực hiện công việc… Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản báo cáo chuyên đề tại đây.

  • 60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục: Giáo viên Tiểu học và Giáo vụ
  • Mẫu font chữ tập viết tiểu học
  • 250 câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề 2021

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản báo cáo chuyên đề như sau

Biên bản báo cáo chuyên đề số 1

TRƯỜNG ………………………..

TỔ: ………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

BIÊN BẢN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:……………………………………………………………………..

Thời gian họp: ………………………… giờ ……………, ngày ……. tháng ……. năm ……

Chủ trì: ………………………………………….. Thư kí: ……………………………………………..

Thành phần tham dự:

+ Các thành viên trong tổ: ……………………………………………………………………………..

+ Tên giáo viên vắng: ………………………………………. Không phép: ………………………..

+ Các thành phần khác: ………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG

1. Đồng chí: ………………………………………………….. báo cáo chuyên đề: ……………………………………… trước tập thể tổ.

  Đơn xin đổi thẻ đoàn viên công đoàn

2. Tổ tiến hành thảo luận và thống nhất:

a. Về nội dung chuyên đề

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Về cấu trúc chuyên đề:
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kế hoạch thực hiện và phân công công việc:

– Viết hoàn chỉnh chuyên đề: Đồng chí: …………………………………………………………………..

– Soạn – dạy minh hoạ: Đồng chí ………………………………………………………………………….

Bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………….

– Chuẩn bị (máy móc, đồ dùng): Đồng chí ……………………………………………………………….

– Dự kiến ngày dạy minh họa chuyên đề: ………………………………………………………………..

– Dự giờ theo dõi chuyên đề:

+ Lớp …………… thời gian: ………………….. bài: ………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp …………. thời gian: …………………. bài: …………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp ………… thời gian: ……………….. bài: ……………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

+ Lớp ……….. thời gian: ………….. bài: …………………………………………………………………

Người dự: ………………………………………………………………………………………………………

– Tổng kết chuyên đề ngày: ………………………………………………………………………………..

Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề cấp tổ

TRƯỜNG …………………

TỔ: ………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

Tên chuyên đề:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Thời gian họp: ………………………… giờ ……………, ngày ……. tháng ……. năm ……

Chủ trì: ………………………………………….. Thư kí:

Thành phần tham dự :

+ Đại diện BGH:…………………………………………………………………………..

+ Các thành viên trong tổ:……………………………………………………

+ Tên giáo viên vắng: …………………………………………………………………..

NỘI DUNG

1. Đồng chí:……………………………………………báo cáo nội dung trước tập thể tổ.

2. Tổ tiến hành thảo luận và thống nhất:

2.1. Về nội dung chuyên đề

a). Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

b). Hạn chế:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

  Mẫu biên bản họp gia đình

………………………………………………………………………………………..

3. Một số đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Trên đây là Mẫu biên bản báo cáo chuyên đề được HoaTieu tổng hợp và gửi thầy cô tham khảo. Thầy cô trong năm học mới sẽ cần những mẫu báo cáo khác như là Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay Bản đăng kí học tập chuyên đề năm 2021, …

Những tài liệu như trên, thầy cô có thể tìm tại chuyên mục Tài liệu hoặc Biểu mẫu trên trang HoaTieu.

Leave a comment