Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

0

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản cuộc họp công đoàn tại đây.

1. Biên bản họp đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của công đoàn, nơi tập hợp đông đảo đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn có thể nằm trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Trong tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở là tổ chức cao nhất, đại diện cho tiếng nói của người lao động. Đây chính là cơ quan lãnh đạo được đại hội công đoàn cấp cơ sở bầu ra.

Biên bản họp BCH công đoàn cơ sở là mẫu biên bản được lập ra khi họp BCH công đoàn cơ sở. Biên bản ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp cũng như những ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên tham gia nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

  Mẫu quyết định thưởng Lễ, Tết

2. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản cuộc họp công đoàn như sau:

CÔNG ĐOÀN ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: …../BB-CĐCS …………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

– Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………….

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí do ……………………………..

– Chủ trì: ………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản): ……………………………………………………………………….

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản) ……………………………………………………………………

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm) ………………………………………………………………………………

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

………………………………………………………………………………………………………………

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Đ/c ……………………………………………………………………………………………………

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………………………… Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận) …………………

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

  Mẫu học bạ trung học cơ sở 2021

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên
Chủ trì
(Chữ ký)
Họ và tên

3. Các viết biên bản cuộc họp công đoàn

Để đảm bảo tính pháp lý như mọi biên bản khác, biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần có đầy đủ chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản cũng cần phải được lưu lại trong hồ sơ công đoàn cơ sở.

Nội dung cụ thể của biên bản họp BCH công đoàn cơ sở cần đảm bảo

Phần mở đầu

– Ghi đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm ngày tháng lập biên bản.

– Tên công đoàn cấp trên trực tiếp và tên công đoàn cơ sở, số biên bản họp BCH công đoàn cơ sở.

– Tên biên bản họp BCH công đoàn cơ sở (lần 1, tháng mấy…)

Mẫu biên bản họp BCH Công đoàn cơ sở mới nhất

Phần nội dung chính

– Đề cập đủ và rõ ràng về thời gian bắt đầu cuộc họp, địa điểm họp.

– Điểm danh thành phần tham dự cuộc họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ghi rõ: tổng số, số lượng có mặt, số người vắng mặt thì ghi rõ tên và lý do.

– Tên Chủ tọa cuộc họp (thường là Chủ tịch công đoàn) và thư ký (thường do chủ tọa cuộc họp chỉ định nhưng phải nằm trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở).

  Mẫu 15/BB-BKD: Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

– Nội dung cuộc họp nên ghi cụ thể và theo trình tự, có thể kể ra như

  • Sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành.
  • Sơ kết tháng, quý.
  • Đưa ra chương trình hoạt động tháng, quý tới.
  • Các ý kiến thảo luận, đóng góp (Thư ký cuộc họp ghi tóm tắt nội dung mỗi ý kiến).
  • Chủ tọa cuộc họp tiếp thu, ghi nhận, giải trình các ý kiến và kết luận.
  • Thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu là hội nghị), ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc đoàn viên không có ý kiến.

Phần cuối

– Thư ký ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp và ký tên vào biên bản

– Chủ tọa cuộc họp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Thủ tục thành lập công đoàn cơ sở
  • Mẫu đơn đề nghị thành lập công đoàn cơ sở
  • Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn
Leave a comment