Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020

0

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên năm 2020 gồm 3 mẫu, được lập ra nhằm ghi chép, thống kê lấy phiếu tín nhiệm đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2020.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ tổng số đảng viên của chi bộ, thời gian, và kết quả kiểm phiếu. Sau đây là mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
phân loại đảng viên năm ……….

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức vào ngày …./11/………. đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm ………..

2. Hội nghị đã thông qua danh sách đảng viên để biểu quyết phân loại năm ………. gồm ……. đồng chí có tên sau đây:

TT Họ và tên Đối tượng đảng viên được đánh giá
Chính thức Dự bị Sinh hoạt tạm thời Làm việc lưu động
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số có mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

  Mẫu 07-ĐT: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đối thoại

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu. – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1. Số phiếu cụ thể:

TT Họ và tên Kết quả số phiếu
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Khônghoàn thành nhiệm vụ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

TT Họ và tên Tỷ lệ % số phiếu
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề nghị phân loại đảng viên năm ………. do chi bộ đánh giá như sau:

TT Họ và tên Kết quả đề nghị cấp ủy cấp trên phân loại
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốtnhiệm vụ Hoàn thànhnhiệm vụ Khônghoàn thànhnhiệm vụ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8. Biên bản này làm thành 2 bản, thông qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng 11 năm ………..

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ………………..

CHI BỘ …………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày….. tháng …..năm ………

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
NĂM ……..

  Biên bản tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2020 – 2021

Hôm nay, vào lúc …… giờ …….. phút, ngày ………tháng …………. năm………..

Tại: …………………………….

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Trưởng ban
2. Thành viên
3. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu phân tích, đánh giá, xếp loại đảng viên năm ……….của Chi bộ ………………………………………………………. thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh như sau:

– Tổng số đảng viên được triệu tập: …… đồng chí

Chính thức: …… đồng chí

– Tổng số đảng viên có mặt: …….đồng chí (……….%)

Chính thức: ……..đồng chí

– Tổng số phiếu phát ra: ……. phiếu

– Tổng số phiếu thu vào: …….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……..phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT Họ và tên Số phiếu/tổng số
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ
1
2

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, danh sách xếp loại đảng viên 2018 như sau:

1. Đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không quá 20% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ):

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ
1.
2.
3.

2. Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ
1.
2.
3.

3. Đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ
1.
2.
3.

4. Đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

STT Họ Tên Số phiếu Tỷ lệ
1.
2.
3.

Biên bản được lập thành 02 bản (1 bản lưu tại chi bộ, 1 bản gửi báo cáo Đảng ủy) và được thông qua Hội nghị vào lúc …….. giờ …… cùng ngày./.

  Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học mới nhất 2020

TM/CHI BỘ

BÍ THƯ

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ……………………..

Chi bộ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————–

.… ngày….. tháng….năm 20……

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu xếp loại đảng viên năm 20……

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng uỷ …………………..về việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm………………, Chi bộ…………………………..đã tiến hành xếp loại đảng viên năm ……….

Tổng số đảng viên của chi bộ……………….đ/c, trong đó:

+ Đảng viên chính thức: ……………đ/c

+ Đảng viên dự bị: ……………………..đ/c

+ Số đảng viên không phải xếp loại (mới kết nạp chưa đủ 6 thàng):….. đ/c

Số đảng viên vắng mặt………………..đ/c, lý do:…………………………..

Số đảng viên có mặt:……………………..đ/c

Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên năm ……. bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đ/c……………………………………………………………………………. Trưởng ban

2. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

3. Đ/c……………………………………………………………………………. Uỷ viên

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu phát ra ……………………..phiếu, số phiếu thu về …………………………….

Số phiếu hợp lệ…………………………..phiếu, không hợp lệ…………………………….

I. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

II. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

2. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

3. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

4. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

5. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

6. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

7. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

8. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

9. Đ/c…………………………………………………………………..đạt……………../…………….

10. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

11. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

12. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

13. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

14. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

15. Đ/c…………………………………………………………………đạt……………../…………….

III. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………

2. Đ/c……………………………………………………………………..đạt……………../………….

IV. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c………………………………………………………………………đạt……………../…………….

Biên bản thông qua Hội nghị vào hồi…….giờ……phút, ngày…….tháng…….năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
Ký và ghi rõ họ tên

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Leave a comment