Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu công văn dừng thi công

0

Mẫu công văn dừng thi công là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc dừng thi công. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu công văn cảm ơn nhà tài trợ
  • Mẫu công văn cam kết bảo hành

1. Lưu ý khi tạm ngừng thi công xây dựng

  • Trước khi một bên tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, thì phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản trước 28 ngày;
  • Thông báo phải nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện;
  • Bên giao thầu, bên nhận thầu phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng;
  • Trường hợp, bên tạm dừng thực hiện hợp đồng không thông báo hoặc lý do tạm dừng không phù hợp với quy định của hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia.

1. Mẫu công văn tạm ngừng thi công xây dựng

Mẫu công văn dừng thi công

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số:………………..
V/v: Tạm dừng thi công …………

………., ngày ….tháng ….năm ….

Kính gửi: Ban QLDA……….

Xét văn bản số …………..của Ban QLDA 2 về việc thi công …………. ,Dự án cải tạo nâng cấp ………… Sau khi xem xét văn bản số …………….ngày ………….của Cục Quản lý XD & CLCTGT, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 4

1. Chấp thuận cho tạm dừng xây dựng………… theo đề xuất của Cục Quản lý XD & CLCTGT.

2. Ban QLDA 2 đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công…………… để hoàn thành theo tiến độ quy định của Hợp đồng; Căn cứ theo khối lượng thực tế thực hiện đểnghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán công trình.

3. Giao Cục ĐBVN chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tiếp tục theo dõi………….trong quá trình khai thác, nếu thấy phần đất thải được đổ ra ngoài vị trí xây kè không ổn định có nguy cơ làm sạt ta luy nền đường, thì bố trí vốn để kè.

Nơi nhận:

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment