Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học

0

Mẫu đơn xin được đi thực tế môn học là mẫu đơn được lập ra để xin được đi thực tế môn học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin đi thực tế… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn thêm, hủy, chuyển môn học
  • Đơn xin miễn học giáo dục quốc phòng
  • Mẫu sổ phân định thiết bị dạy học cho từng bài dạy

1. Mẫu đơn xin đi thực tế môn học số 1

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu đơn xin đi thực tế môn học

Kính gửi:

– Phòng Đào tạo Đại học, Trường ………….

– Khoa:……………………………………………………;

– Bộ môn :…………………………………………………

Tên em là: …………………………………… Mã sinh viên: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………….

Lớp: …………………………………………… Khóa: ……. Khoa: …………………….

Ngành:………………………………………………………………………………………

Chuyên ngành:……………………………….. Chuyên sâu: ………………..…………

Điện thoại:…………………………………… Email: ………………………………….

Số CMTND:………………………Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………………

Đại diện cho sinh viên lớp (nhóm):…………………….Khóa:…………….., Khoa:………

Em làm đơn này xin phép Bộ môn……………………………, Khoa………………………….và Phòng Đào tạo Đại học cho phép chúng em được đi thực tế theo kế hoạch học tập của Nhà trường (từ ngày…….tháng……. năm…….. đến ngày……. tháng……. năm …….)

Chúng em xin hứa sẽ chấp hành mọi nội quy, quy định của Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

  Mẫu PC18: Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

………., ngày…….tháng…….năm 20….….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin đi thực tế môn học số 2

TRƯỜNG ………………..

KHOA:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……….., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC

Kính gửi: Phòng Đào tạo – Trường …………………..

Khoa………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………

Giảng viên khoa ………………………………………………………………………………..

Giảng dạy môn: …………………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này xin đưa sinh viên lớp …………………..……….….. đi thực tế môn học …………………..

Thời gian: …………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết với Phòng Đào tạo Trường …………….. những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định của Nhà trường về công tác hướng dẫn sinh viên đi thực tế và hoàn thành tín chỉ thực hành của môn học

2. Tự túc các khoản chi phí phục vụ cho việc đưa sinh viên đi thực tế.

3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyến đi này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Phòng Đào tạo

Xác nhận của Khoa

Giảng viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment