Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại giáo viên

0

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức giáo viên là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức là giáo viên. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung đánh giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Phiếu đánh giá phân loại viên chức mới nhất

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

…………………………………………………………………………………………………..

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

…………………………………………………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Tự xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

.., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại giáo viên số 1

Mẫu số 2a

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …….tháng …….năm ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI
ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

NĂM HỌC …………….

– Họ và tên:………………

– Chức vụ:……………….

– Đơn vị công tác: Trường…………………………………..

– Ngạch: Giáo viên………………………………

Hệ số lương: ………., kể từ ngày:……………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, đảm bảo khối lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; thường xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của mỗi giáo viên , nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

– Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ; các phong trào do nghành GD, nhà trường, công đoàn phát động.

*Học sinh:

Duy trì sĩ số: 100%

Học sinh đạt trên trung bình: 100 %.

*Giáo viên:

– Thực hiện soạn, giảng đúng theo phân phối chương trình giảm tải .

  Mẫu 15/BB-BKD: Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ; các phong trào do ngành GD, nhà trường, công đoàn phát động.

– Thao giảng cụm thi đua số 8 và thao giảng, dự giờ đạt loại: Giỏi

– Có sáng kiến kinh nghiệm: …………………………..

Có Dự án dạy liên môn: dự thi.

– Có tham gia thành viên ………………………….

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng các văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là một giao viên bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại trường, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy quy chế của nhà trường.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và các đoàn thể trong cơ quan để thực hiện nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của mình và của cả cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

– Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với học sinh, nhân dân.

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc cũng như trong công việc chuyên môn.

– Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

– Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Các khoản thu của thôn luôn luôn đóng góp đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương nơi cư trú, gia đình đã hoàn thành các khoản đóng góp với địa phương trong năm ………..

– Luôn động viên quần chúng thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, Pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

– Về phẩm chất chính trị: Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Về đạo đức: Thực hiện tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

-Về lối sống: Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

– Về tác phong công tác, lề lối làm việc: Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham dự các cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

*Ưu điểm:

– Hoàn thành nhiệm vụ được giao.không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần đoàn kết học hỏi đồng nghiệp và trên mạng.

*Khuyết điểm

– Tuy nhiên trong quá trình công tác nhiều lúc tôi vẫn chưa sắp xếp công việc được khoa học

  Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

– Tinh thần phê và tự phê chưa cao, còn cả nể.

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

……………………………………………………….

2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp nơi công chức làm việc

………………………………………………………….

Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:

……………………………………………………….

………, ngày…. Tháng ……..năm …………

Thủ trưởng trực tiếp nơi viên chức làm việc

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

III. KẾT LUẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm

…………………………………………………………………..

2. Kết luận phân loại đánh giá:

…………………………………………………………………….

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

…………………………………………………………………….

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền

(Ký tên và đóng dấu)

3. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại giáo viên số 2

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học ………….

Họ và tên giáo viên:……………………………………………………..Ngày sinh: ………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………….

Ngạch lương: ………………………… Bậc lương:…………..Hệ số lương: ………….

Tổ bộ môn: …………………………………………………..Chức vụ: ………………………

Những nhiệm vụ được giao trong năm học:

………………………………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Về chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả công tác được giao

1.1. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

1.2. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (ghi rõ kết quả xếp loại giờ dạy, xếp loại hồ sơ qua các đợt hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp, kiểm tra chuyên đề, thanh tra toàn diện):

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

1.3. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; khả năng phát triển (khả năng phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội):

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

2.1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2.3. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2.4. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO PHÓ HIỆU TRƯỞNG, TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ CHUYÊN MÔN, TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI, BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

4. Kết quả hoạt động của tổ chức, đơn vị, bộ phận được giao lãnh đạo, quản lý.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

6. Năng lực tập hợp, đoàn kết nhân viên trong đơn vị.

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA GIÁO VIÊN

1. Đánh giá ưu, nhược điểm

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Tự phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: xuất sắc, khá, trung bình, kém)

………………………………………………………………………………………………………….

……………, ngày…tháng…năm…

Giáo viên tự đánh giá
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

1. Ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn

………………………………………………………………………………………………………….

2. Dự kiến đề nghị xếp loại của tổ chuyên môn

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: xuất sắc, khá, trung bình, kém)

……………, ngày…tháng…năm…

Tổ chuyên môn
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

1. Tổng hợp kết quả xếp loại

TT

Nội dung, tiêu chí chấm điểm

Điểm

tối đa

Kết quả đánh giá

Điểm cá nhân tự chấm

Điểm tổ chuyên môn đánh giá

Điểm do Hiệu trưởng

đánh giá

I.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

– Đối với giáo viên thực hiện chấm điểm theo mục 1.1;

– Đối với Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ Phó tổ chuyên môn, Bí thư đoàn, Tổng phụ trách đội thực hiện chấm điểm theo mục 1.2.

60

1.1

Đối với giáo viên

60

a)

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm (theo khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc ở từng vị trí, từng thời gian, bao gồm cả nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất).

30

b)

Kết quả xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; hiệu quả việc phối hợp trong công tác đối với đồng nghiệp trong cơ quan; hiệu quả giờ dạy.

20

c)

Hiệu quả việc tự nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao; hiệu quả công tác chủ nhiệm, công tác khác (nếu có).

10

1.2

Đối với Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ Phó tổ chuyên môn, Bí thư đoàn, Tổng phụ trách đội

60

a)

Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết các thành viên trong cơ quan, đơn vị

10

b)

Kết quả thực hiện trong công tác chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nhằm chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm.

5

c)

Kết quả trong công tác tham mưu với lãnh đạo đơn vị để ban hành, triển khai và thực hiện các chương trình, kế hoạch về lĩnh vực được phân công phụ trách

5

d)

Kết quả thực hiện trong công tác phối hợp thực thi nhiệm vụ đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường hoặc với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5

e)

Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm của cá nhân và kết quả hoạt động của tổ bộ môn, bộ phận được giao lãnh đạo, quản lý.

30

g)

Hiệu quả việc tự nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao.

5

II

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

10

a)

Nhận thức về tư tưởng chính trị, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5

b)

Bản thân và gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ảnh hưởng xấu đến cơ quan hoặc vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật.

5

III

Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc

10

a)

Việc giữ gìn đạo đức nhà giáo, thực hiện lối sống lành mạnh, đối xử công bằng với học sinh; thực hiện các quy định về những việc viên chức, nhà giáo không được làm.

4

b)

Tính trung thực, ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

3

c)

Sự tiến bộ, uy tín của bản thân trước tập thể, đồng nghiệp và học sinh.

3

IV

Ý thức tổ chức kỷ luật

20

a)

Gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành và thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình, kế hoạch dạy học.

10

b)

Chấp hành sự điều động, phân công của cấp trên trong việc thực thi nhiệm vụ; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi được điều động đột xuất.

5

c)

Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (tận tụy với công việc, không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân đến liên hệ, giải quyết công việc).

5

TỔNG ĐIỂM

100

  Mẫu công văn dừng thi công

Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức: xuất sắc, khá, trung bình, kém

2. Kết luận: giáo viên đạt loại: ……………………………………………………………

…….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG
(ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức giáo viên thực tế

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức giáo viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ
  • Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý
  • Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
Leave a comment