Ultimate magazine theme for WordPress.

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

0

Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó. Mẫu nêu rõ tên người được cử đi đào tạo, kinh phí cho nhân viên đi học…. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định cử đi đào tạo tại đây.

  • Mẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi đào tạo
  • Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
  • Mẫu bản cam kết làm việc dài hạn sau đào tạo

1. Mẫu quyết định cử đi đào tạo số 1

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Công ty ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ……/……/QĐ-

………., ngày … tháng … năm 20..…

QUYẾT ĐỊNH
V/v cử đi đào tạo

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………………………

– Căn cứ quyết định số …/QĐ-….v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc, ngày …………;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc theo điều lệ công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng TCHCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cử ông (bà,cô)…………….…..là…………… tham dự lớp …………….tại………từ ngày…/…/20…..đến ngày …/…./20…

  Mẫu đơn xin miễn giảm học phần thể dục

Điều 2. Ông(bà, cô)…………………..được thanh toán kinh phí ………..………. sau khi nộp kết quả học tập và phiếu thu về Phòng TCHCNS, Phòng Kế toán – Tài chính.

Điều 3. Các đơn vị chức năng liên quan và ông (bà, cô )…………………..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: Phòng TCHCNS

TỔNG GIÁM ĐỐC

2. Mẫu quyết định cử đi đào tạo số 2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

————————-

Số: ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……….., ngày ….tháng ….năm ….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử đi đào tạo

Giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ….;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử các ông bà có tên dưới đây tham dự lớp học ………. phục vụ nghiệp vụ ……… tại Trung tâm…………………..

STT

Họ và tên

Thời gian khoá học

Điều 2: Chi phí khoá học do CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ …. chi trả. Sau khi tham dự khoá học, người lao động có trách nhiệm cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ …. kể từ ngày chấm dứt khoá học.

  Mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

Điều 3: Nhân viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ……. và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 1;

– Lưu.

Giám đốc

(Ký và đóng dấu)

Cam kết: Sau khi hoàn thành khoá học tiếng Anh phục vụ nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, tôi cam kết làm việc tối thiểu 06 tháng tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ……. kể từ ngày chấm dứt khoá học.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a comment